Pravila in program tekmovanja srednješolcev v znanju fizike Čmrlj

Splošna pravila

  1. Tekmovanja se lahko udeležijo dijaki 1. letnika srednje šole oziroma dijaki, ki se prvo leto učijo fiziko na srednješolski stopnji.
  2. Vsebina tekmovalnih nalog sloni na osnovnošolski fiziki.
  3. Naloge so izbirnega tipa in jih je praviloma 20. Pri vsaki je praviloma pet možnih odgovorov (A, B, C, D, E).
  4. Pravilen odgovor se točkuje s 4 točkami, nepravilen z −1 točko (negativne točke), vprašanje brez odgovora pa se točkuje z 0 točkami.
  5. Izhodiščno število točk vsakega tekmovalca je 20, končno pa najmanj 0 točk oziroma največ 100 točk.
  6. Pri reševanju nalog lahko dijaki uporabljajo pisalo, neprogramabilno žepno računalo in geometrijsko orodje. Dijaki vpisujejo svoje odgovore neposredno v tekmovalno polo.
  7. V nalogah lahko nastopajo novi fizikalni pojmi, pojavi in naprave, če so v nalogi posebej opisani in razloženi.
  8. Na tekmovanju ni dovoljena uporaba literature ali zapiskov.

Program tekmovanja

Na tekmovanju v znanju fizike Čmrlj pridejo v poštev vse fizikalne vsebine iz naravoslovja ter vsebine fizike iz 8. in 9. razreda, vključno z izbirnimi vsebinami.