Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Jadranska ulica 19, Ljubljana

V skladu z 44. členom Pravil Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije je upravni odbor DMFA Slovenije na svoji 21. seji, 13. novembra 2018, sprejel

Pravilnik o podeljevanju društvenih priznanj

1. člen
(Priznanje za delo z mladimi)

Priznanje za neposredno delo z mladimi lahko prejme posameznik ali posameznica, ki:

  • s svojim delom izboljša pouk matematike, fizike ali astronomije v osnovni, srednji ali visoki šoli;
  • razširja zanimanje za svoje strokovno področje med učenci, jih uspešno uči in usmerja v šolskih ali obšolskih dejavnostih, tako da dosegajo vidne uspehe;
  • sodeluje s strokovnimi objavami predvsem pri društvenih publikacijah in s tem izdatno prispeva k popularizaciji svojega predmeta ali k izboljšanju poučevanja.

2. člen
(Priznanje za strokovno dejavnost)

Priznanje lahko prejme tudi posameznik ali posameznica, ki neposredno sicer ne dela z mladimi, je pa njegova oz njena društvena, pedagoška, publicistična ali znanstveno-raziskovalna dejavnost tako izrazita, da pozitivno vpliva na razvoj, popularizacijo in ugled matematike, fizike in astronomije v Sloveniji, ali na mednarodni ugled slovenske znanosti.

3. člen
(Priznanje za uspešno sodelovanje z Društvom)

Društvo lahko podeli priznanje tudi organizacijam ali posameznikom ali posameznicam za njihov izjemen prispevek in uspešno sodelovanje pri rednih ali priložnostnih dejavnostih Društva.

4. člen
(Nagrada)

Pisno priznanje za posameznika ali posameznico spremlja simbolična nagrada, namenjena spodbujanju nadaljnjega dela, katere obliko vsakokrat določi upravni odbor DMFA Slovenije.

5. člen
(Razpis)

Razpis za podelitev društvenih priznanj mora biti objavljen vsako leto na spletni strani DMFA ali v reviji Obzornik za matematiko in fiziko vsaj tri mesece pred rednim občnim zborom DMFA Slovenije.

6. člen
(Vložitev predloga)

Pisni predlog za podelitev priznanja lahko vložijo posamezni člani in članice ali pa skupina članic ali članov DMFA Slovenije. Obsegati mora dovolj podatkov, da je ob nadaljnjem odločanju mogoča vsestranska presoja.

7. člen
(Komisija)

Predloge obravnava Komisija za društvena priznanja (v nadaljevanju Komisija), ki jo imenuje Upravni odbor za mandatno obdobje dveh let. Predsednik oziroma predsednica Komisije je predsednik oziroma predsednica DMFA Slovenije.

8. člen
(Poslovnik)

Komisija je odgovorna za izvedbo naslednjih aktivnosti:

  • V tekočem koledarskem letu poskrbi za pravočasno objavo razpisa.
  • Po izteku roka za vložitev pregleda prispele predloge ter o njih odloči.
  • Odločitev o posameznem predlogu sporoči njegovim predlagateljem in s seznamom prejemnikov seznani Upravni odbor.
  • Prejemnike in prejemnice priznanj pisno povabi na slovesno podelitev najkasneje 14 dni pred podelitvijo.
  • Poskrbi za natis priznanj in pripravo simboličnih nagrad.
  • V društvenih publikacijah objavi pisno informacijo o prejemnikih priznanj s kratko utemeljitvijo.

9. člen
(Podelitev priznanj)

Priznanja podeli predsednik oziroma predsednica Društva ali njegov oziroma njen pooblaščenec na rednem občnem zboru.


Ljubljana, 13. 11. 2018 Predsednik Društva
Številka: P - 1/2018 prof. dr. Dragan Mihailović