30. 12. 2020

73. Občni zbor DMFA Slovenije je potekal preko spleta

Nova predsednica DMFA Slovenije je prof. dr. Nežka Mramor Kosta

Letošnji, že 73. Občni zbor DMFA Slovenije je potekal 3. decembra 2020 od 17h dalje preko spletne aplikacije Zoom. Za novo predsednico DMFA Slovenije z dveletnim mandatom je bila izvoljena Nežka Mramor Kosta, zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani, ki pedagoško in raziskovalno delo opravlja na Fakulteti za računalništvo in informatiko in na Inštitutu za matematiko, fiziko in Mehaniko. Napovedala je, da bo nadaljevala delo društva na področju popularizacije strok, se zavzemala za intenzivnejše sodelovanje z raziskovalnimi ustanovami ter s pedagogi na strokovnih področjih društva na vseh stopnjah izobraževanja.

IMG_1471
Nova predsednica DMFA Slovenije je Nežka Mramor Kosta

Na ostale funkcije so bili izvoljeni podpredsednica društva Marjeta Kramar Fijavž, tajnik društva Janez Krušič, predsednik Slovenskega odbora za matematiko Boštjan Kuzman, predsednik Slovenskega odbora za fiziko Martin Klanjšek, predsednica Slovenskega odbora za astronomijo Andreja Gomboc, tajniki stalnih komisij DMFA Slovenije Aljoša Brlogar (za popularizacijo matematike v osnovni šoli), Sandra Cigula (za popularizacijo matematike v srednji šoli), Barbara Rovšek (za popularizacijo fizike v osnovni šoli), Jurij Bajc (za popularizacijo fizike v srednji šoli), Andrej Guštin (za popularizacijo astronomije), Gregor Dolinar (za tekmovanje Mednarodni matematični Kenguru), Aleš Mohorič (za pedagoško dejavnost), Matjaž Željko (za informacijsko tehnologijo), Ciril Dominko (za upravne in administrativne zadeve), ter predstavnik študentske sekcije Nejc Zajc in predstavnica Odbora za ženske Marjetka Conradi. Obenem so bili izvoljeni člani Nadzornega odbora Matej Brešar, Andrej Likar, Dragan Mihailović, ter člani častnega razsodišča Maja Klavžar, Anton Suhadolc in Zvonko Trontelj.

Srečanje se je sicer pričelo s predavanji dveh prejemnikov Zoisove nagrade za leto 2019. Denis Arčon (UL FMF in IJS) je predaval o raziskavah kvantnega magnetizma, Enes Pasalic (UP FAMNIT in IAM) pa o razvoju kriptografije in informacijske varnosti.

zoom
73. Občni zbor je potekal preko spleta

Po ugotovitvi sklepčnosti (75 prisotnih članov) ob drugem sklicu je delovno predsedstvo, ki mu je predsedoval Peter Legiša, pričelo uradni del občnega zbora. Z minuto molka smo se najprej poklonili v preteklem letu preminulim članom: Dragu Bajcu, Zori Gomilšček, Francu Hočevarju, Marjanu Jermanu, Mileni Kek, Marku Lesarju, Jožetu Petkovšku, Mariji Vencelj in Francu Žigmanu. V naslednji točki je bilo podeljenih 5 društvenih priznanj, ki so jih prejeli Alojz Grahor, Milena Košak, Janez Krušič, Marijana Robič in Jakob Jurij Snoj, za novega častnega člana so prisotni soglasno izvolili Vladimirja Batagelja. Tajnik društva Janez Krušič je poročal, da je bilo 20.11.2020 v DMFA Slovenije včlanjenih 888 članov (od tega 118 preko kolektivnega članstva oddelkov IJS), od tega 23 novih, zaradi izstopa ali neplačevanja članarine pa je članstvo prenehalo 26 posameznikom. Na poročila o delu društva v minulem letu ni bilo pripomb. Bilten s poročili je dostopen na spletni strani DMFA Slovenije. Zainteresirane člane je Nada Razpet povabila k sodelovanju na Seminarju za zgodovino matematike, ki poteka po spletu ob četrtkih zvečer. Posebej je bil predstavljen povzetek finančnega poročila za celotno leto 2019 in za leto 2020 do meseca novembra, kar je bilo sprejeto brez pripomb. Podrobnejša pojasnila lahko člani dobijo pri tajniku Društva.

Ob izteku mandata 2018-20 je občni zbor podelil razrešnico voljenim organom društva in se posebej zahvalil predsedniku Draganu Mihailoviću in dolgoletni podpredsednici Nadi Razpet za uspešno delo, predsednik pa se je članom zahvalil za zaupanje in opozoril na nekatere odprte probleme (stabilnejše financiranje, status Plemljeve vile). Sledile so spletne volitve novih organov društva. Predlagano kandidatno listo je soglasno podprlo vseh 58 prisotnih članov. Občni zbor se je zaključil v nenavadnem virtualnem, a prijetnem vzdušju.